Polityka prywatności i ciasteczek

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki Armet sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 85, 01-876 Warszawa, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników.

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia przez Armet sp. z o.o. usług drogą elektroniczną (zwane dalej „Regulaminem”), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane Użytkownika: adres IP urządzenia, z którego korzysta wchodząc do Serwisu; typ przeglądarki internetowej, typ oprogramowania systemowego urządzenia Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia liczby odwiedzin Serwisu, średniego czasu, przez jaki Użytkownik korzysta z Serwisu albo podobnych informacji. Usługodawca wykorzystuje te informacje w celu poprawy zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik, który ma zamiar wysłać zapytania ofertowe dotyczące produktów Usługodawcy, może wypełnić znajdujący się w Serwisie formularz, podając następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Dane wskazane w ust. 2 a także adres e-mail Użytkownika będą dalej określane łącznie jako „Dane Osobowe”.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca (Armet sp. z o.o., ul. Broniewskiego 85, 01-876 Warszawa).
 5. Dane Osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę w celu kontaktu z Użytkownikiem, w tym także w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zawierania i realizacji umów handlowych, archiwizacji, a także w celach marketingowych.
 6. Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie wysyłanego przez Użytkownika formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania oferty handlowej lub na podstawie uzasadnionego interesu administratora (np. obrona przed roszczeniami czy zapewnienie funkcjonowania strony).
 7. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne dla korzystania z usług lub realizacji umowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy odpowiedzialni za obsługę Użytkowników oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Usługodawcy (np. firmy prowadzące księgowość, usługi IT).
 9. Dane przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji umów. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Usługodawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Usługodawcy).
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Ponadto, w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Każdej osobie, której Dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Usługodawca korzysta z oprogramowania, które zabezpiecza je przez dostępem przez podmioty nieupoważnione, a także przed ich utratą i działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie do nich dostępu.
 12. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 13. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Użytkownika może zostać rozpoznana przez Serwis. Większość używanych w Serwisie „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Użytkownika („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).
 14. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Sprzedawcę w celu optymalizacji działań.
 15. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a dodatkowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Armet sp. z o.o. dalej zwanym Armet mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.armet.tech

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. Armet zbierał i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością oraz działań marketingowych.

2. Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy Państwa następujące dane:

[imię i nazwisko] [numer kontaktowy] [adres email].

3. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych jest Armet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Broniewskiego 85, 01-876.

Armet wyznaczył pracownika pełniącego funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Danych z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
kierując korespondencję na adres:

Armet sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 85
Warszawa, 01-876
poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: office@armet.tech
oraz kontakt telefoniczny: 0048 693525429

4. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Armet lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest:
przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;

5. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Armet obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Armet lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Armet oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Armet usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT)

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Armet ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Armet wyłącznie zgodnie z poleceniami Armet oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

6. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez Armet nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa trzecie„). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Armet do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Armet. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do Armet, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

7. Jak długo Armet będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:
• w zakresie realizacji zawartej z Armet umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Armet, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Armet;
• w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Armet stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
◦ z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Armet przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
◦ w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
• żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Armet Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Armet dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro Armet). Armet przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.